[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

Energia

El Consell Insular publica una oferta per contractar l'elaboració d'un pla de desenvolupament de la Xarxa Pública de Punts de Recàrrega de vehicles elèctrics de Menorca

26/10/2021

Els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca, aprofitant diferents convocatòries de subvencions per establir punts de recàrrega de vehicle elèctric per part de l’administració pública local de les Illes Balears impulsades per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, han anat instal·lant punts de recàrrega de vehicle elèctric a diferents llocs de la geografia insular.

Tots els punts ressenyats estan adscrits al Conveni MELIB, del Govern de les Illes Balears, i s’operen mitjançant targeta RFID única, d’ús actualment gratuït per als usuaris registrats, o amb l’aplicatiu MELIB per telèfons intel·ligents. Són un total de 27 punts als que, previsiblement, s’aniran incorporant nous punts durant els propers anys.

A més, s’està portant a terme l'execució de diversos projectes d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en aparcaments públics als municipis de Menorca, els quals estaran preparats per a incorporar punts de recàrrega que es podran vincular a la generació d’energia renovable d’aquestes marquesines. Als projectes redactats per a la instal·lació de les pèrgoles hi ha un annex corresponent als punts de recàrrega per tal que cada ajuntament ho pugui licitar per la seva banda.

Tot i això, el desenvolupament d’aquesta xarxa no està seguint un pla determinat, motiu pel qual el Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió de 27 de setembre de 2021, va adoptar l'acord d’elaborar un pla d’implantació de punts de recàrrega que asseguri el compliment dels objectius de l'Estratègia Menorca 2030 i de la Llei 10/2019.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte principal del servei és l’assistència tècnica per a la redacció d’un pla de desenvolupament de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics de Menorca, el qual ha de preveure l’ampliació d’aquesta de forma progressiva i programada, per tal d’assegurar el compliment dels objectius de l'Estratègia Menorca 2030 (EM 2030) i de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI

Recaurà en l’empresa contractista del servei la recaptació d’informació prèvia, la visita a les instal·lacions existents i el treball de camp associat per a la correcta execució del mateix. També haurà de contactar amb cadascun dels ajuntaments, per tal d’ampliar la informació de base disponible.

CALENDARI D’EXECUCIÓ

L’elaboració del Pla es realitzarà en un termini màxim de 6 mesos des de la formalització del contracte.

PRESSUPOST

El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un import màxim de 14.000 euros (més IVA).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES


Les propostes d’oferta es podran presentar des de la signatura del present document fins a les 23.59h del dia 9 de novembre de 2021.

Oferta