Planta fotovoltaica a sobre de l'antic abocador de Milà I

Adjudicat el projecte per al segellament, restauració ambiental i posterior construcció d'una planta fotovoltaica a sobre de l'antic abocador de Milà I

Les obres preveuen el confinament estable dels residus, la minimització de les emissions de gasos i lixiviats i la instal·lació de plaques solars de 3 MW de potència sobre la coberta vegetal

22/04/2020

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha informat avui que serà l'empresa Lurgintza Enginyeria Geològica SL l'encarregada de dur a terme la redacció del projecte i direcció d'obra del segellament, aprofitament energètic i restauració ambiental de l'abocador de Milà I. Així s'ha donat a conèixer després que superés els requeriments de la licitació. Les obres a Milà I per a les que s'ha adjudicat el projecte preveuen el confinament estable dels residus, la minimització de les emissions de gasos i lixiviats i la instal·lació de plaques solars de 3 MW de potència sobre la coberta de l'abocador, un dels primers de la Planta de residus de Milà.

L'objecte principal del projecte és dotar l'antic abocador d'un nou segellament amb les millors tècniques disponibles que serveixi al seu torn de base per a la instal·lació d'una planta fotovoltaica i el consegüent aprofitament energètic de la zona. L'abocador havia estat objecte de dues fases de segellament els anys 1996 i 2007. Durant la fase de manteniment postclausura de l'abocador es va detectar una generació inusual de lixiviats per a un abocador segellat, fet que va motivar diferents estudis per detectar l'origen i minimització dels lixiviats. Com a resultat d'aquests estudis es proposa la contractació d'aquest projecte, que persegueix, a més de l'aprofitament energètic, garantir el confinament dels residus en condicions d'estabilitat, així com la minimització de les emissions de gasos i lixiviats en les màximes condicions de seguretat donada la rellevància ambiental de la zona.

L'adjudicació feta pública avui busca, a més, contribuir a la reactivació de les activitats a Menorca després de l'aturada econòmica generada per la crisi de la COVID-19. En aquest context, la presidenta del Consorci d'Energia i Residus de Menorca i consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salord, ha volgut recordar que "en aquests moments, en què sembla que la crisi sanitària està controlada a Menorca, és fonamental que les administracions donin resposta a la greu situació econòmica que ha provocat i que incideix, directament, damunt el benestar dels ciutadans. I la millor manera és impulsant la reactivació econòmica a partir de projectes i d’inversions que vagin en la línia de la sostenibilitat, com poden ser els de la millora del cicle de l’aigua o l’impuls de les energies renovables. És dins aquest context que hem de situar el projecte que presentam d’instal·lació de plaques fotovoltaiques damunt l’antic abocador de Milà I, a la vegada que se’n fa una restauració ambiental".

El nou segellament de Milà I

La proposta presentada per Lurgintza Enginyeria Geològica SL inclou la instal·lació de diverses capes sobre l'antic segellament de l'abocador: una capa de drenatge de gasos, una capa de regularització, una barrera geològica artificial, revestiments impermeables i de drenatge de pluges i la instal·lació d'una geomalla de reforç per garantir la supervivència del paquet d'impermeabilització. Sobre elles anirien les últimes capes; la de cobertura, que estaria composta de materials procedents de la valorització de residus de construcció i demolició (RCD) i compost, i una capa final de terra vegetal de 0,15 m de gruix.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre el segellament

Després del segellament, el projecte adjudicat planteja la implantació d'una planta d'energia renovable fotovoltaica sobre la superfície de Milà I. Aquesta instal·lació serà dissenyada de tal manera que sigui compatible amb aquest segellament, atengui a la seva integració paisatgística en l'entorn i a l'optimització de l'eficiència de la planta fotovoltaica.

La superfície prevista per a la planta és d'aproximadament 13.000 m² i es preveu una potència instal·lada superior a 3 MW. Constarà de 4 plataformes subhoritzontals amb pendent del 2% orientat cap al sud per al seu màxim aprofitament.

La compatibilitat de les estructures de subjecció dels panells solar i la seva fonamentació són uns dels punts crítics a resoldre en el projecte. A priori, la millor solució és la implantació de grups de plaques, amb una estructura per una alineació de dues fileres, el que permetria reduir el nombre de fonaments i minimitzar el risc de punxar el segellament.

La integració paisatgística es busca garantir mitjançant l'ús de colors, trames i formes en les estructures que atenguin a criteris tècnics d'integració i sostenibilitat, i que aportin un valor afegit al projecte.

Durada i preu de l'adjudicació

La durada del contracte serà previsiblement de 32 mesos i estarà vinculada a l'obtenció de les corresponents autoritzacions per al projecte d'execució de les obres, així com l'execució de les mateixes obres. A partir de la signatura del contracte, l'adjudicatària disposarà de 4 mesos per a la redacció del projecte i la documentació necessària per tramitar les corresponents autoritzacions i llicències. S'estima que la durada de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut serà de 26 mesos.

El contracte s'ha plantejat en dos lots, d'una banda la redacció del projecte executiu que permeti dur a terme les obres, i per una altra la coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'aquestes.

El preu de licitació va ser de 123.942,48 € (sense IVA) per al lot un i de 21.578,36 € (sense IVA) per al lot 2. Per a ambdós lots ha resultat adjudicatària Lurgintza Enginyeria Geològica SL, amb un preu d'adjudicació de 104.781,65 € (sense IVA) per al lot un i 19.560,89 € (sense IVA) per al lot 2. A la licitació també ha participat l'empresa PROMA, que al lot 1, única fase de la licitació on ha participat, ha obtingut menor puntuació que Lurgintza Ingeniería Geológica SL.