El Consell sol·licita al Govern les competències en la gestió de l'aigua

Aigua

El Consell Insular de Menorca sol·licitarà al Govern de les Illes Balears la transferència de les competències en la gestió de l'aigua

El Departament de Medi Ambient presentarà al pròxim Ple del Consell Insular la proposta per demanar al Govern Balear un acord que permeti avançar en la insularització del servei integral de l'aigua

11/02/2020

La consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca, Maite Salord, presentarà el pròxim 17 de febrer al Ple del Consell Insular, la proposta que sol·licita al Govern de les Illes Balears realitzar els estudis de viabilitat pertinents per avaluar la transferència de competències en matèria de recursos hídrics i obres hidràuliques al Consell Insular de Menorca. Així, l'equip de govern del Consell porta aquesta iniciativa a ple amb l'objectiu de suscitar el màxim consens polític amb un tema d'interès social com és la gestió de l'aigua.

Les recents aportacions ciutadanes a l'avantprojecte de la Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca són un exemple de la rellevància que té entre la societat menorquina trobar una solució a la gestió dels recursos hídrics, donat que un gran nombre d'opinions ciutadanes fan referència a aquest aspecte. Per tant, la proposta que serà portada a ple té com a finalitat aconseguir l'eficiència en l'ús i la gestió de l'aigua a Menorca, ja que es tracta d'un tema prioritari a l'illa, tant pel que fa a la qualitat de l'aigua com a la seva disponibilitat.

Per altra banda, la millora en la gestió dels recursos hídrics forma part de les actuacions contemplades en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca i guarda relació amb l'Objectiu número 6 de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO; “Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible, així com el sanejament per a tothom”. Una de les metes d'aquesta agenda 2030 és “recolzar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió d'aigua i el sanejament”.

D'aquesta manera, s'insistirà al Govern de les Illes Balears per seguir avançant amb els tràmits que permetin avaluar la viabilitat de caràcter tècnic, jurídic i econòmic per tal de materialitzar la delegació de competències en la gestió de l'aigua als consells insulars, i en concret, al Consell Insular de Menorca. Aquesta qüestió ja s'ha abordat en diverses Conferències de Presidents amb l'objectiu d'assolir un pacte que integri totes les institucions implicades en el cicle de l'aigua a les Illes i així millorar la coordinació i prioritzar les actuacions de cada institució en matèria de recursos hídrics.

La situació de l'aigua a Menorca

La qüestió de l'aigua a escala mundial i concretament a Menorca presenta diversos senyals que evidencien greus problemàtiques. A l'illa, ens trobam amb l'esgotament de les reserves d'aigua dolça que provenen dels aqüífers, la contaminació d'aquestes aigües per nitrats provinents de l’activitat humana, la intrusió d'aigua marina per la sobreexplotació dels aqüífers que provoca la salinització o la irregularitat pluviomètrica estretament relacionada amb el canvi climàtic.