42 aportacions a la Llei de la Reserva de Biosfera

Reserva

Es tanca el període de consulta pública prèvia a l'avantprojecte de Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca amb 42 aportacions

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular va obrir un període de consulta pública prèvia a l'avantprojecte de preposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera amb l'objectiu d'implicar a tota la ciutadania en el seu procés d'elaboració

22/01/2020

Aquest dilluns 20 de gener s'ha tancat el període de consulta pública sobre l'avantprojecte de Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca iniciat el dia 4 de desembre de 2019. El procés ha finalitzat amb un total de 42 aportacions. Es tracta d'aportacions, valoracions i comentaris que ha enviat la ciutadania i algunes organitzacions de l'illa entorn dels objectius i finalitats que ha de perseguir aquesta futura llei. Concretament, hi han participat 3 entitats i 29 particulars, alguns dels quals van fer més d’una aportació.

L'objectiu de la consulta era implicar en el procés d'elaboració de la llei a tota persona i entitat perquè fessin aportacions de caràcter previ a la redacció de l'avantprojecte. D'aquesta manera, l'Agència va fer públic un formulari a través del seu web des d'on els ciutadans han pogut fer arribar qualsevol aportació. Aquest formulari es complementava amb un document amb els principals fonaments de l'avantprojecte en el qual s'explicaven alguns dels aspectes fonamentals que la futura llei pretén abordar.

Els temes més recurrents

Un cop finalitzat el període de consulta, que ha durat 45 dies, i analitzades totes les aportacions, es detecta que algunes temàtiques com la necessitat de descarbonitzar l'illa i avançar en la transició energètica, la conservació de l’espai marí i del litoral i la millora i gestió dels recursos hídrics, tant pel que fa a la qualitat de l'aigua com a la seva disponibilitat, o la gestió de residus, són temes recurrents. També s’han rebut gran nombre de propostes centrades en el medi rural, el producte local i l’activitat del sector agrari, per la seva vinculació estreta amb la Reserva de Biosfera i la sostenibilitat, la conservació de la biodiversitat i del paisatge.

Altres propostes s’han centrat en aspectes més socials, vinculats a la generació d’oportunitats, la lluita contra les desigualtats, l’accessibilitat universal i la conservació del patrimoni immaterial i la cultura. També s’han rebut respostes en referència a la distribució competencial, la necessitat de comptar amb recursos econòmics i la millora de la gestió i eficiència dels recursos públics.

Des de l'Agència de la Reserva de Biosfera es fa una valoració molt positiva de l'alta participació ciutadana i de la diversitat de propostes rebudes, sobretot tenint en compte la complexitat que el tema requeria. Per aquest motiu, des del Consell Insular s'agraeix a tothom que ha participat enviant comentaris i opinions.

Els passos a seguir a partir d'ara

Ara, els següents passos a seguir abans de la redacció del text de l'avantprojecte de llei són, per una banda, exposar el plantejament de la llei en les pròximes reunions del Consell Social i del Consell Científic de la Reserva de Biosfera. Per l'altra, realitzar entrevistes i reunions sectorials per tal que els actors potencialment implicats puguin seguir aportant les seves valoracions. Es preveu, que la primera versió de redacció del text pugui estar enllestida als voltants del mes de maig.

Aquesta iniciativa legislativa, redactada pel jurista menorquí Ferran Pons, esdevé fonamental per tal que Menorca es consolidi com a reserva i s’assoleixin noves fites, en un moment clau de l’illa a nivell econòmic, social i ambiental. A través d’aquesta Llei s’ha de dotar al Consell Insular de Menorca, dintre del marc constitucional i estatutari, de les competències necessàries per gestionar i ordenar aquestes i altres matèries, en correspondència amb els interessos propis i amb la realitat de l’Illa de Menorca, i també ha d’atorgar a la institució insular la corresponent potestat reglamentària. Ha de permetre ampliar la capacitat de finançament per portar a terme les actuacions pertinents i haurà de tenir en compte la revisió del PTI i la futura nova llei de consells insulars.

MÉS INFORMACIÓ