Aus comunes i aus aquàtiques hivernants a Menorca

Estudis i informes

Publiquem les últimes dades de seguiment d'aus comunes i aus aquàtiques a la Reserva de Biosfera de Menorca

Els resultats del seguiment de tots dos grups semblen indicar que els factors antròpics i climàtics no han afectat de moment al seu bon estat de conservació

25/09/2019

La Reserva de Biosfera de Menorca posseeix una rica i diversa biodiversitat d'aus amb més de 300 espècies diferents. D'entre elles, diversos grups són controlats anualment a causa de la seva importància per als ecosistemes de l'illa. Al llarg de l'any hem anat publicant les últimes dades disponibles d'alguns d'aquests grups com són les aus rapinyaires (milà reial, àguila peixatera i aufrany) i les aus marines (baldriga, corb marí, gavina corsa i gavià argentat). En aquesta ocasió exposarem els últims resultats disponibles sobre el seguiment d'aus passeriformes i d'aus aquàtiques que realitza anualment la Societat Ornitològica de Menorca per encàrrec de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Aus passeriformes
Quan parlem d'aus passeriformes ens referim a l'ordre d'aus conegudes com a aus comunes. És un dels grups més gran i diversificat de vertebrats que existeix. Abasta el 50% de les aus conegudes amb més de 5.500 espècies a tot el món. El grup, format generalment per aus de mida petita, es va denominar així pel nom en llatí del pardal, "Passer", i vol referir-se a les aus amb forma de pardal. Són aus amb gran èxit evolutiu a causa de la gran varietat d'estratègies que han desenvolupat per garantir la seva supervivència. D'entre elles destaquen el cant, la seva intel·ligència, la seva capacitat per posar-se en arbres o la complexitat dels seus nius.

El seguiment de les aus passeriformes a la Reserva de Biosfera de Menorca es realitza a través del projecte "Seguiment d'Ocells Comuns a Menorca (SOCME)". Es busca determinar anualment el seu nombre i les seves variacions poblacionals i paràmetres demogràfics com la seva supervivència, mortalitat o productivitat. Els controls es realitzen a la primavera i l'hivern a causa dels diferents costums de cada espècie estudiada: aus sedentàries, estivals, hivernants o migrants. Les dades obtingudes permeten conèixer l'estat de conservació de cada espècie.

Una de les dades més interessants de l'estudi és el de la riquesa d'espècies presents a l'illa, el nombre d'espècies diferents que s'han observat en l'últim control. En 2018 l'índex de riquesa d'espècies d'ocells comuns a Menorca es va xifrar en un total de 135 espècies, un valor semblant al d'anys passats. Aquest valor, tot i no correspondre al nombre total d'espècies que habiten la reserva, permet conèixer que la diversitat d'espècies es manté estable a l'illa en comparar-lo amb índexs passats.

A més del nombre d'espècies presents a l'illa, l'estudi comptabilitza els exemplars vistos o escoltats al llarg de múltiples itineraris. El valor aporta un índex d'abundància de les aus passeriformes a Menorca. Durant l'època primaveral es van comptabilitzar un total de 7.633 aus al conjunt de tots els itineraris i una abundància mitjana de 174 aus/km. Durant l'hivern, la xifra comptabilitzada va ser de 130.963 aus i una abundància mitjana de 2.908 aus / km lineal de transsecte.

Però, quines són les espècies d'au comuna més abundants a Menorca? El treball de seguiment de 2018 indica que entre les aus més presents a l'illa durant el període primaveral es troba el pardal, la busquereta capnegra, el rossinyol, la cadernera, el rossinyol bord i el gavià argentat. Durant l'hivern les espècies més observades van ser l'estornell vulgar, el tord comú, el pit-roig i la busquereta capnegra. Tots dos períodes mostren dades molt similars a les de l'any passat pel que fa a espècies i abundància.

Sumats als paràmetres demogràfics obtinguts a l'estudi, aquests valors i la seva poca variabilitat al llarg del temps semblen indicar que la població d'aus passeriformes a l'illa és estable, i que ni factors antròpics ni climàtics estan afectant la seva població.

Ocells aquàtics hivernants
L'altre grup d'aus del que presentem dades són les aus aquàtiques hivernants a Menorca. Són aquelles espècies que habiten en els aiguamolls temporals de l'illa durant l'hivern, quan es formen, però que no crien al territori. Conèixer la seva situació permet, a més de portar un control sobre la biodiversitat d'espècies a la reserva, avaluar l'estat del seu hàbitat, un ecosistema que en els últims anys ha estat fortament degradat en gran part del món.

A causa del clima Mediterrani, amb escasses pluges i altes temperatures durant el període estival, les zones humides de l'illa solen tenir importants descensos d'aigua i d'aus durant la primavera i l'estiu, però un important increment de tots dos durant els períodes hivernals. És llavors quan un gran nombre d'aus que provenen del nord del continent arriben a l'illa per passar l'hivern en territoris de climes més càlids. Per això, els seguiments d'aus en aquestes zones humides es duen a terme durant el període hivernal.

A Menorca es controlen 11 aiguamolls. Durant el passat hivern es van censar 4.546 aus de 48 espècies diferents. Respecte a l'any anterior s'ha observat un important descens del nombre total d'aus. La riquesa específica en 2018, però, va ser alta, mostrant un increment anual constant en els últims anys.

Entre les aus aquàtiques hivernants més abundants a l'illa es troben la fotja, amb 1.838 exemplars registrats el passat hivern, l'ànec collverd amb 498 exemplars, l'ànec cullerot amb 440 exemplars, el boix amb 409 exemplars, l'ànec griset amb 223 exemplars, el gavià argentat amb 221, el xarxet comú amb 145 exemplars o el cabussonet amb 124 exemplars. A causa de la seva raresa o irregularitat hivernal hem de destacar la presència d'un individu de cigonya negra observat en Lloriac, un exemplar de camallonga a les salines d'Addaia, vuit exemplars de corriol gros i tres territs menuts.

Un altre grup d'aus estudiades durant el seguiment d'aus aquàtiques són aquelles presents en els 16 dormidors comunals que es controlen a Menorca. Es van censar 405 en aquestes zones, xifra bastant inferior a les detectades en els tres anys passats, amb al voltant de 700 aus. Les espècies trobades en aquests dormidors, de més a menys abundant, van ser el corb marí gros, l'esplugabous, la garsa blanca, l'agró blanc i el bernat pescaire.

Malgrat haver-se registrat un descens generalitzat en el nombre d'exemplars censats, les xifres registrades durant el 2018 no determinen per si soles l'estat de conservació de les aus aquàtiques a l'illa. Una anàlisi històrica de les dades revela que aquest descens forma part de la variabilitat habitual d'aquest grup animal. Això, i la consideració d'altres paràmetres com el nombre d'aus reproductores o la quantitat de noves espècies nidificants a l'illa, indica que les aus aquàtiques de Menorca es troben en bon estat de conservació.

Informes: