Els mamífers terrestres de Menorca

Estudis i informes

Publiquem les últimes dades de seguiment de mamífers terrestres a la Reserva de Biosfera de Menorca

És un dels grups animals més desconegut a la reserva a causa dels hàbits nocturns de les 27 espècies de mamífers que habiten a l'illa. Aportem dades de la marta, el conill de camp i de diverses espècies de ratpenats cavernícoles i micromamífers

29/08/2019

Al món hi ha unes 5.500 espècies de mamífers coneguts. A Menorca, els seus efectius són substancialment menors. Potser pot fins i tot costar-nos pensar a enumerar algunes de les espècies de mamífers que habiten a l'illa. Entre els vertebrats, el grup dels mamífers ha estat fins a l'actualitat el més desconegut a la Reserva de Biosfera de Menorca. Els seus hàbits nocturns segurament hagin contribuït al fet que tinguem escassos coneixements sobre ells, tot i que en general són abundants i estan àmpliament distribuïts per tota l'illa.

Aquest desconeixement s'està reduint gràcies al seguiment que s'està duent a terme a través del Programa de Seguiment de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, que controla anualment micromamífers, ratpenats cavernícoles, al conill de camp i la marta.

En total se sap que hi ha 27 espècies a Menorca: dues carnívores (la marta i la mostela), dues insectívores (l'eriçó i la musaranya), dues lagomorfes (el conill i la llebre), sis espècies de rosegadors (la rata cellarda, el ratolí de camp, el ratolí mediterrani, el ratolí domèstic, la rata de camp i la rata de ciutat), i 15 espècies de ratpenats.

A continuació aportem les últimes dades obtingudes pel Programa de Seguiment de la Biodiversitat, les de 2018, que donen informació sobre l'estat de conservació de la marta, el conill i els grups de ratpenats i micromamífers a l'illa.

Micromamífers: poblacions oscil·lants en què regna el ratolí de camp

La comunitat de micromamífers de Menorca està composta per set espècies: la musaranya de camp (Crocidura suaveolens balearica), la rata cellarda o sarda (Eliomys quercinus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus) i la rata comuna (Rattus norvegicus).

L'abundància mitjana a l'illa és de 7,61 indiv./100 trampes, encara que amb una important variabilitat anual, estacional, entre diferents hàbitats, i en la composició de les diferents espècies. Una anàlisi de les dades per anys mostra importants oscil·lacions en l'abundància de micromamífers, posant de manifest que hi ha algun factor determinant que afecta el seu conjunt independentment de l'hàbitat on es trobin. Així, s'ha pogut determinar que mentre els anys 2015 i 2016 van mostrar elevades abundàncies de micromamífers, l'any 2017 hi va haver una forta caiguda en tots els hàbitats. L'any 2018 es va produir una recuperació important de les abundàncies en tots els hàbitats mostrejats.

L'espècie més abundant és el ratolí de camp, que gairebé triplica l'abundància de les altres espècies, el ratolí mediterrani i el ratolí de camp. Les altres dues espècies trobades, la rata cellarda i la musaranya, són bastant menys abundants. De les cinc espècies trobades, la musaranya és l'espècie amb menor distribució. La resta es distribueix de forma àmplia per l'illa.

Els ratpenats cavernícoles continuen en situació crítica

Es tracta d'una de les espècies més amenaces de l'illa, de manera que, tot i que el seu control s'efectuava des de feia anys, és a partir de 2015 quan s'incorpora al Programa de Seguiment de Biodiversitat.

El grup dels quiròpters insulars està format per 15 espècies, el 45% de les espècies presents en el territori espanyol, entre les quals sis són estrictament cavernícoles. D'aquestes, quatre es troben amenaçades. S'han mostrejat un total de 10 cavitats, considerades les més importants per a la conservació dels ratpenats.

Durant el 2018, el cens durant l'època reproductora va estar condicionat per la impossibilitat de mostrejar dues colònies a causa de les pèssimes condicions marítimes. Aquest fet ha marcat molt els resultats globals. S'han censat un total de 830 exemplars de ratpenats de quatre espècies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, i Myotis escalerai. S'han trobat ratpenats en cinc de les set cavitats mostrejades. L'espècie més nombrosa ha estat Myotis escalerai, espècie de la qual s'ha comptabilitzat el 98,6% dels exemplars censats.

Durant la hivernada s'han comptabilitzat un total de 736 exemplars de cinc espècies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, i Miniopterus schreibersii. L'espècie més nombrosa ha estat Miniopterus schreibersii, havent-se observat el 75% dels exemplars censats. Durant aquesta època, el 99% dels ratpenats es concentren en dues cavitats, mostrant clarament la gran importància d'aquestes cavitats durant la hibernació.

La situació actual de les sis espècies de ratpenats cavernícoles de l'illa segueix sent crítica, tant per l'escàs nombre d'exemplars com per l'escàs nombre de colònies. A aquesta situació cal sumar que les escasses colònies existents pateixen constants molèsties per part dels visitants, que produeixen estrès als exemplars que habiten en aquestes colònies i poden fins i tot causar l'abandonament de la colònia. Davant d'aquesta situació es fa urgent una ràpida actuació per protegir els pocs refugis de reproducció que queden avui dia a l'illa. La desaparició de dues colònies en anys anteriors, sumada a la d'altres dues desaparicions en 2018 donen una idea de la necessitat d'actuar com més aviat millor per evitar la desaparició de més colònies.

El conill: augmenta la seva abundància en 2018 a causa de les bones condicions climàtiques

El conill és una espècie important a Menorca, tant des del punt de vista ecològic en ser una presa habitual de les espècies depredadores de l'illa, com des del punt de vista antròpic, ja que és una espècie cinegètica. Per això, s'ha considerat rellevant fer el seguiment d'aquesta espècie. En 2018 es van comptabilitzar un total de 1.221 latrines en 32 dies de treball de camp.

Distribució. El conill es distribueix per gran part de la superfície insular, encara que la seva abundància varia d'una àrea a una altra. Durantel 2018 s'ha detectat la seva presència a 98 quadrícules de les 117 prospectades (84%), valors molt semblants als obtinguts en anys anteriors (83% l'any 2017, 70% l'any 2016 i 82% l'any 2015).

Abundància. L'abundància mitjana durant aquest any ha estat de 8,80 latrines/km lineal, valor una mica superior a l'obtingut en els tres anys anteriors (7,79 l'any 2015, 6,73 a l'any 2016, i 6,64 en l'any 2017). Aquest increment és segurament a causa de les bones condicions climàtiques durant l'any 2018, amb altes precipitacions que afavoreixen el creixement de la vegetació i per tant de l'aliment disponible per al conill.

La marta: es detecta un important increment en la seva distribució

La marta és una de les dues espècies de mamífers carnívors que hi ha a la Reserva de Biosfera de Menorca. Per conèixer la seva situació, es va iniciar l'any 2015 un programa de seguiment que té com a objectius incrementar els coneixements sobre la seva distribució a l'illa, així com determinar la seva abundància i les variacions interanuals. La metodologia de cens es basa en el recompte d'excrements per transsectes.

Distribució. Les dades de l'any 2018 mostren una àmplia distribució de la marta a l'illa, ocupant al voltant del 69% de la superfície insular. Pel que fa a les dades obtingudes en els anys anteriors, s'ha observat un important increment de la distribució de l'espècie a Menorca. L'any 2015 es distribuïa pel 33,6% de l'illa, el 2016 pel 46,9% i l'any 2017 pel 56,4%.

Abundància. Les àrees de major abundància s'han incrementat bastant respecte a l'any anterior, i se situen principalment en tres àrees: des del nord al sud del centre del municipi de Ciutadella i estenent-se cap Mercadal, les àrees boscoses del sud d'Alaior i Es Mercadal, on s'han obtingut abundàncies entre 6-11 dejeccions/km i la zona situada a l'interior del Parc Natural s'Albufera des Grau, amb valors màxims de 15 dejeccions km.


Informe MartaInforme ConillInforme RatpenatsInforme Micromamífers