Usos i ocupació de les platges de Menorca

Medi Ambient

Publicats els resultats de l’anàlisi de l’ús de les platges de Menorca l’estiu de 2018

L’equip d’informadores de la Reserva de Biosfera 2018 realitza un anàlisi sobre la percepció dels usuaris i els paràmetres d'ocupació de les 54 platges més freqüentades de l'illa

11/06/2019

Com cada any, l'arribada de l'estiu a Menorca posa el focus a les seves platges. Constitueixen la base de l'activitat turística, principal recurs econòmic de l'illa, i són al mateix temps una part fonamental del valuós entorn natural de Menorca. La seva doble condició fa que durant tot l'any es realitzin tasques de control i manteniment de les platges, tant des del seu vessant mediambiental com de gestió turística. L'Agència Menorca Reserva de Biosfera en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) de l'IME publica un any més les dades sobre l'ús turístic de les 54 principals i més freqüentades platges de l'illa recollides durant la passada temporada de 2018.

L'estudi es realitza des de fa dos anys emmarcat en la subvenció de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears per a accions de la Reserva de Biosfera, gràcies a la qual s’ha pogut disposar de 3 informadors de la Reserva de Biosfera durant el període estival. La seva tasca uneix el treball d'informació i sensibilització dels banyistes, amb la recollida de dades relativa a aspectes com el nombre màxim d'usuaris, la superfície disponible per usuari i la capacitat de càrrega de cadascuna de les platges analitzades. També mostra la percepció dels banyistes sobre l'estat de les platges. A més, amb l'objecte de veure l'evolució dels usuaris al llarg dels últims anys, es mostren dades corresponents a 21 platges controlades des del 2006 fins al 2018, gràcies als seguiments efectuats per l’OBSAM i l’Agència, seguint sempre la mateixa metodologia.

Informació i sensibilització d'usuaris

A l’estudi de 2018, la tasca de sensibilització d'usuaris de les platges de Menorca, dut a terme per l’equip d'informadores, va consistir a proporcionar informació al voltant dels valors ambientals i culturals de la Reserva de Biosfera de Menorca i dels treballs de conservació de platges que es realitzen, així com de recollir suggeriments i opinions dels banyistes mitjançant la realització d'un qüestionari.

A totes les platges visitades es van abordar temes com les característiques d'una Reserva de Biosfera, els valors ambientals de la Posidònia oceànica, la importància de la conservació del sistema dunar o la proposta de bones pràctiques en la gestió de residus generats.

Els resultats de l'anàlisi del qüestionari, que parteixen d'una valoració subjectiva dels usuaris, han permès extreure algunes conclusions sobre la visió que tant visitants com residents tenen de Menorca i les seves platges. Entre els aspectes més valorats pels usuaris enquestats, destaca la percepció de tranquil·litat a l'illa, el bon estat de conservació de l'entorn i l'equilibri entre el desenvolupament social i econòmic i la preservació dels espais naturals. Aquestes valoracions permeten reafirmar el sentit de les polítiques turístiques de Menorca segons les prioritats de les persones per allunyar-se del turisme de masses i de festa, i potenciar un model turístic sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental.

Recompte del nombre d'usuaris a les platges de Menorca

Els resultats del recompte d'usuaris a les platges de Menorca mostren que durant l'any 2018 un total estimat de 23.188 persones van visitar les 54 platges estudiades un dia del mes d'agost. La xifra és inferior a anys anteriors, ja que el 2017 se'n van comptabilitzar 25.982, però el descens pot no ser real sinó un reflex de petites modificacions realitzades en la metodologia de control. El nombre màxim d'usuaris, per sobre dels 1.500, es va registrar a tres platges. En primer lloc la platja de Son Bou-urbanització amb un màxim de 2.469 usuaris el 2018, seguida de Cala Galdana amb 2.095 usuaris i d'Arenal d'en Castell amb un màxim de 1.591 usuaris. A més, dues platges van superar els 1.000 usuaris, Cala en Bosch amb 1.078, i Sant Tomàs amb 1.019 persones. Totes aquestes platges són urbanes, catalogades com a tipologia A.

Per determinar l’evolució del nombre màxim de persones comptabilitzades només poden considerar-se 21 platges de l'illa, aquelles que han estat censades al llarg de tots els anys des de 2006 a 2018. L'històric mostra un increment de visitants fins a 2016, quan se'n van comptabilitzar 14.398 persones, i un descens en els últims dos anys, 13.254 persones el 2017 i 11.586 persones en 2018. No obstant això, és possible que aquest descens hagi estat afectat també pel canvi metodològic en el recompte.

Per contra, les platges amb menor nombre d'usuaris registrats durant el 2018 van ser Son Saura-Es Banyuls (4 usuaris), S'Escala (3 usuaris), sa Torreta (13 usuaris), Cala Fustam (28 usuaris), Cala Escorxada (43 usuaris), Cala Mica (21 usuaris), Cala Tamarells (39 usuaris), Cala Presili (41 usuaris), i Cala Pudent (38 usuaris).

Si atenem a la mitjana d'usuaris diària per tipologia de platja, s'obté que aquesta va ser de 935 persones a les platges de tipus A (platges urbanes), a les platges de tipus B (platges verges amb algun servei) la mitjana va ser de 521 usuaris al dia, i a les platges de tipus C (platges verges sense serveis) va ser de 165 persones al dia durant 2018.

Superfície disponible per usuari

És un dels valors més importants de l'estudi, ja que mesura la densitat observada a cada platja. És a dir, el nombre d'usuaris en relació a la superfície de repòs a cada platja, o el que és el mateix, l'espai de què disposen els banyistes a cada platja. Les set platges amb menys espai per usuari durant l'estiu de 2018 (d'entre 1 i 5 m²), van ser Binidali (2,3 m²), Macarelleta (2,8 m²), Cala en Turqueta (3,9 m²), Binibèquer (4,0 m²), Cala Mitjana (4,4 m²), Binisafúller (4,6 m²), i Cala en Blanes (4,7 m²). D'altra banda, les platges amb més espai per usuari van ser Son Saura-Es Banyuls (1.213), Sa Torreta (449 m²), S'Escala (379 m²), Son Bou-Talis (317 m²) i Cala Mica (177 m²).

Tornant a les 21 platges controlades des de 2006, s'observa que, tenint en compte la tipologia de platja, les platges urbanes, aquelles on els banyistes disposen de menys espai, van mantenir la mateixa densitat d'altres anys durant el 2018 amb entre 5 i 10 metres quadrats per usuari. Són les platges del tipus B i C les que en l'últim any han experimentat un augment en la superfície disponible per usuari. Les platges verges amb algun servei (B) van disposar d'una mitjana de 36,1 m² per usuari. Les platges verges sense servei (C) de 27,6 m² per usuari. L'any 2017 passat van voltar els 15 m² en ambdós casos.

Capacitat de càrrega de les platges a Menorca

La capacitat de càrrega es defineix com el nombre màxim d'usuaris que un espai determinat pot suportar indefinidament sense patir impactes negatius significatius. En aquest cas és el nombre màxim de persones que una platja pot suportar i al mateix temps satisfer els usuaris. Es calcula a partir d'una estimació de la superfície de sorra òptima per persona en relació a la superfície total de la platja. És un concepte fortament lligat a la sostenibilitat establert pel Servei de Platges del Consell Insular de Menorca. Aquest considera que la superfície òptima d'una platja en platges de tipus B i C és de 15 m² per persona i de 5 m² a platges de tipus A. La capacitat de càrrega s’expressa en tants percentuals. Si una platja supera el 100%, es considera que hi ha més gent de la que pot suportar l’espai.

Els resultats per 2018 d'aquest indicador mostren que, de les platges estudiades, 19 es van trobar per sota del 50% del seu límit de capacitat, 18 entre el 51 i 100%, 7 platges entre el 100 i 150% i 10 platges superant el 150% de la seva capacitat de càrrega màxima. Entre aquestes últimes destaquen Macarelleta (527,95%), Cala en Turqueta (377,90%) i Cala Mitjana (339,71%). En total hi ha 21 platges amb sobrefreqüentació o molt a prop d'aquesta.

A l'altre extrem trobem les platges amb valors molt baixos de capacitat de càrrega: Sa Torreta (3,3%), S'Escala (2,6%), Cala Mica (8,5%), Son Saura-Es Banyuls (1,2%) o Son Bou -Talis (4,7%).

Analitzant les 21 platges estudiades des de 2006 s’observa que el valor mitjà de la capacitat de càrrega durant el 2018 va baixar respecte a anys anteriors fins al 134%. Encara que menor, aquest valor segueix sent molt alt, i un 43% de les platges es troben en estat de sobrefreqüentació. Els pics més alts es van enregistrar el 2011 (171%) i 2016 (189%). Tots els anys han tingut resultats mitjans per sobre del 100% de capacitat màxima.

Dades relatives a cada platja

Com a novetat, l'estudi d’enguany presenta també una anàlisi individualitzada de cadascuna de les 54 platges. Cada platja compta amb una fitxa on s'indiquen algunes de les seves característiques més importants, evolució de l'ús públic, o amenaces detectades.

Un sistema natural fràgil

Les platges de Menorca constitueixen el principal recurs turístic de l'illa. Són àrees on s'acumula gran quantitat de gent durant un període de temps relativament curt (generalment entre dos i quatre mesos). Aquestes àrees constitueixen un sistema natural fràgil, de manera que una alta freqüentació pot generar importants impactes ambientals i socials.

La conservació d'espais naturals, entre els quals s'inclouen les platges, és un dels pilars sobre els quals s'assenta la declaració de la Reserva de Biosfera de Menorca, per la qual cosa disposar de dades sobre el seu ús és bàsic per millorar la seva gestió.


Informe complet