Estratègia Biodiversitat

Biodiversitat

L'Estratègia de Conservació de Biodiversitat conclou que hàbitats i espècies es mantenen en bon estat de conservació.

L'informe anual s'ha estructurat en 4 programes: investigació, conservació, seguiment de flora i fauna, i programes de divulgació i educació ambiental

Portada de l'informe de l'Estratègia de Biodiversitat

18/12/2018

Aquest matí el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular ha presentat els resultats de l'Estratègia de Conservació de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de 2017, un document que conté les dades més actualitzades en matèria de conservació a Menorca i que, durant aquest exercici, ha centrat les seves actuacions en tasques de recerca científica, conservació i seguiment d'espècies, i programes d'educació ambiental.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Aram Ortega, ha mostrat la seva satisfacció davant els resultats de l’informe en matèria de conservació i ha destacat que «la biodiversitat de Menorca es troba en bon estat de conservació i les tendències són molt positives». A més, en relació a la creació de l'Estratègia el 2015, ha volgut agrair els esforços realitzats per unificar tota la feina que s'estava realitzant en conservació i investigació sota un mateix projecte amb objectius comuns.

Per la seva part, la directora insular de Reserva de Biosfera, Irene Estaún, ha destacat la rellevància que Menorca disposi d'una Estratègia de Biodiversitat, ja que «és una de les funcions bàsiques d'una Reserva de Biosfera i permet, mitjançant una metodologia clara i establerta, realitzar un control a llarg termini sobre què passa al nostre territori i al mateix temps poder realitzar actuacions concretes quan es detecta un problema».
El tècnic en biodiversitat del departament de Medi Ambient i coordinador de l'Estratègia, Fèlix de Pablo, ha desgranat alguna de les dades més destacables del document, que només dins del programa de seguiment de flora i fauna ha determinat l'estat de conservació de 43 espècies diferents de flora i 122 espècies diferents d'animals entre invertebrats, amfibis, rèptils, ocells i mamífers presents a tot el territori de Menorca.

Sobre aquest programa, De Pablo també ha volgut remarcar que en línies generals l'estat de conservació d'espècies i hàbitats a l'illa és bo, i ha destacat que continuen augmentant les poblacions de diverses espècies en perill d'extinció com el milà real, la gavina corsa, l'àguila peixatera o el corb marí, espècies que, segons ha explicat, són considerades a escala nacional espècies en perill d’extinció però que a l'illa compten amb poblacions saludables.

Després del seguiment de 17 espècies de flora endèmica amenaçada i d'altres espècies no endèmiques en anys anteriors, el programa es va centrar el 2017 en l'estudi de 43 espècies de flora vascular segetal (aquella que creix al voltant d'àrees de cultiu) i de basses temporals, dos àmbits entre els quals abunden espècies amenaçades. Entre les seves principals amenaces es troben les espècies vegetals invasores o la freqüentació humana.

Quant al regne animal, s'ha realitzat el seguiment de 122 espècies diferents entre invertebrats, amfibis, rèptils, ocells i mamífers. Destaca el bon estat de conservació de l'emblemàtica tortuga mediterrània, que compta amb valors positius de densitat i supervivència a tota l'Illa, així com el dels aiguamolls, amb un lleuger increment en la presència d'ocells aquàtics hivernants, bons indicadors de salut ecològica.

Entre els resultats negatius ressalta la situació crítica de les sis espècies de ratpenats cavernícoles de l'illa, amb escàs nombre tant d'exemplars com de colònies, o l'augment en la mortalitat d'alguns ocells a causa de les electrocucions per col·lisió amb línia elèctrica. El programa de seguiment de flora i fauna pretén disposar de la millor informació possible sobre la biodiversitat a l'illa i les seves variacions temporals per servir així de guia en totes aquelles intervencions de protecció i conservació que es realitzin.

En el capítol de conservació, el programa va centrar els seus esforços a combatre la presència d'espècies invasores a l'illa, tant vegetals com animals, que constitueixen la primera amenaça per a la biodiversitat en l'àmbit insular a escala global i causa danys tant ecològics (extinció d'espècies) com socioeconòmics (danys agroforestals, salut humana, danys en infraestructures).

Gairebé 70 tones de vegetació invasora van ser retirades al llarg de l'any en 19 localitats diferents de l'illa. La meitat del volum de vegetació retirat va correspondre a la planta Carpobrotus edulis, molt invasiva especialment al litoral de Menorca. Els treballs de control de fauna invasora s'han focalitzat en l'extracció de la tortuga de Florida, espècie introduïda com a mascota i considerada una de les 20 espècies invasores més perilloses a Espanya a causa del gran perjudici ecològic que ocasiona. Un total de 71 exemplars van ser capturats.

En recerca, durant el 2017, l'Agència ha portat a terme tres estudis sobre diferents aspectes clau de la biodiversitat insular: distribució dels mol·luscos d'aigua dolça, l'impacte actual de les línies elèctriques sobre els ocells i l'actualització de la cartografia per a conèixer millor l'ús del territori de l'illa. A més, també s'ha invertit en formació i s'han signat tres convenis de col·laboració amb universitats perquè estudiants puguin dur a terme pràctiques a la Reserva de Biosfera de Menorca.

Finalment, l'Estratègia de Biodiversitat ha desenvolupat treballs de divulgació i educació ambiental per a incrementar la consciència social sobre la importància de la biodiversitat. En aquesta línia, s'han editat diferents publicacions i s'ha invertit en comunicació. Destaca la col·lecció de quaderns didàctics que serveixen de suport al professorat i els tallers que s'han ofert sobre temàtica mediambiental a través del programa Salut Jove i Cultura.

La conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat és un objectiu prioritari en la gestió de qualsevol espai natural, especialment en una Reserva de la Biosfera com és Menorca. Conscients d'això, el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera va desenvolupar el 2015 una Estratègia de Conservació de la Biodiversitat per a la conservació, protecció i gestió de la biodiversitat a l'illa.

Entre els seus objectius principals estava el d'unificar tot el treball fet fins al moment sota un mateix programa per a després definir uns objectius i directrius a seguir al llarg dels anys vinents. L'Estratègia es va estructurar en cinc grans programes d'actuació: el programa de seguiment de flora i fauna, el programa de recerca científica, el programa d'intervenció activa en conservació, la comunicació, educació ambiental i participació social, i un programa d'integració de conservació i activitat econòmica.

Per a més informació sobre els resultats, tant l'informe anual com els estudis complets de cada programa i espècie es troben disponibles en els apartats de "documents" i "Estratègia de Conservació" a la pàgina web de la Reserva de Biosfera de Menorca.
PRESENTACIÓ ESTRATÈGIA

ESTRATÈGIA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT A MENORCA 2017