Nova planta de residus de Milà

Residus

Presentat el nou projecte de millora de les instal·lacions de tractament de residus de Milà

La nova planta de Milà permetrà revaloritzar un 70% de les entrades de residus domèstics que arribin a la planta, amb el consegüent estalvi d'emissions i d'allargament de la vida útil de l'abocador

16/11/2018

El Consorci de Residus i Energia de Menorca, format pels ajuntaments de Menorca i el Consell Insular, ha presentat avui el projecte de millora del Centre de Tractament i Valorització de Residus Urbans de Milà, la planta encarregada de la gestió d'escombraries a l'illa. El nou projecte contempla demolicions, reformes i la construcció de noves edificacions per adequar el centre als estàndards més elevats en matèria de gestió de residus, tal com estableix la legislació autonòmica, nacional i europea, buscant així seguir avançant en l'objectiu de consolidar un futur basat en la sostenibilitat a l'illa de Menorca.

Desenvolupat per l'empresa concessionària UTE MILÀ, que integren Ferrovial i Adalmo, el projecte garanteix d'aquesta manera l'assoliment dels objectius de tractament fixats en el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Menorca vigents en l'actualitat. El disseny de la nova planta ha prioritzat l'obtenció de subproductes valoritzables a partir del tractament de residus orgànics, així com la recuperació de combustible sòlid, nou producte que també es podrà obtenir de la valorització de restes.

Les noves instal·lacions de tractament de residus, tractaran de forma independent els envasos lleugers (provinents de la recollida selectiva del contenidor groc) i els residus provinents de la fracció resta (és a dir, els residus domiciliaris que es dipositen barrejats). El conjunt de processos que formaran part del tractament global estarà format per: recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afí de la matèria orgànica, separació automàtica d'envasos, separació automàtica de paper i mòdul de granulació de CSR (combustible sòlid de residus).

Una vegada finalitzada, l'eficiència de la planta permetrà revaloritzar un 70% de les entrades de residus domèstics que arribin a les instal·lacions, amb el consegüent estalvi d'emissions i d'allargament de la vida útil de l'abocador de Milà.

La millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus de Milà tindrà un temps d'execució estimat de 18 mesos.

Desenvolupament d'altres actuacions a Milà

El projecte de construcció de la nova planta de residus s'emmarca en un projecte més ampli de millora de tot el conjunt d'instal·lacions de tractament de residus de Milà, dins el contracte de concessió del tractament que té prevista una durada de 25 anys. Tot el conjunt sumarà una inversió total de prop de 21 milions d'euros, dels quals fins ara s'han executat obres per valor aproximat de 4 milions.

El desenvolupament de les actuacions consta de 5 parts:

  • 1. Abocador Milà I: reparació, condicionament i millora del sistema de segellament de l'abocador.
  • 2. Àrea noves plantes de tractament: construcció de les noves plantes de tractament de residus.
  • 3. Abocador Milà II a clausurar: segellat i restauració ambiental de l'abocador de Milà II.
  • 4. Ampliació abocador Milà II: actuacions de millora de la Fase I d'ampliació de l'abocador de Milà II, cel·la III i bassa lixiviats.
  • 5. Àrea d'ampliació Milà II: futures cel·les.

Part executada

De la part ja executada del projecte calen destacar, entre altres actuacions, aquelles portades a terme en el sistema de drenatge i adequació de superfícies, la realització d'un estudi hidrològic sobre el paper de les aigües subterrànies en la generació de lixiviats (residus líquids generats per filtració d'aigües en els dipòsits) i la reparació del fons de la cel·la III de l'abocador, que inclou a més un nou sistema d'impermeabilització i drenatge de lixiviats.

Següents passos

Els següents passos en el projecte, a més de la millora de la planta de tractament, passaran per la instal·lació d'una planta BRM de tractament de lixiviats, que conduirà aquests residus per un procés biològic, una separació per filtrat i un procés físic-químic per al seu tractament. També la finalització de les obres d'impermeabilització i segellat de Milà II, que inclouen la instal·lació d'un sistema de tractament del biogàs que generin els residus, el drenatge superficial de les aigües i la col·locació de terres de restauració damunt del sistema d'impermeabilització.


PROJECTE DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DE MILÀ

VÍDEO DE LA NOVA PLANTA DE MILÀ