Integració de l'energia renovable a Milà

Energia

El Consorci de Residus i Energia de Menorca presenta l’Estudi de viabilitat per a la determinació de l’estratègia de desenvolupament i implantació d’un projecte global de generació elèctrica.

19/10/2018

Aquest estudi ha estat desenvolupat per l’empresa INGECID, spin off de la Universitat de Cantàbria i amb una àmplia experiència en el camp de les energies renovables i el desenvolupament de plans de viabilitat. L’estudi respon a la necessitat del Consorci de residus d’establir una estratègia de futur entorn a les seves instal·lacions de gestió de residus i al parc eòlic de Milà. L’objectiu final és continuar tractant la totalitat dels residus que es generen a Menorca, però també de dedicar els terrenys disponibles per a la generació de renovables.

Com ha explicat la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, amb la implementació d’aquesta nova estratègia es multiplicarà per 7 la capacitat actual de generació d’energia renovable de la planta de Milà, el que equival a l’abastiment de 9.945 famílies. També ha afegit que “amb aquesta actuació seguim fent passes cap endavant en matèria d’energia renovable, un dels principals reptes actuals de l’illa de Menorca”.

La directora insular de Reserva Biosfera, Irene Estaún, ha destacat que el projecte consisteix en la repotenciació del parc eòlic, la creació d’una planta solar fotovoltaica i la construcció d’una línia d’evacuació de l’energia, ja que l’actual no té suficient capacitat. També ha fet un repàs de les principals dades a destacar i impactes mediambientals positius del projecte presentat.

Dades a destacar:

  • La inversió total a realitzar de l'opció tècnica que presenta major rendibilitat ascendeix a: 13.288.386€.
  • La potència instal·lada total que s'assoliria és de 15,25MW (6MW eòlics + 6,25MW fotovoltaics+3MW planta de biogàs)
  • La generació elèctrica renovable total anual s'estima en: 34.808 Mwh/any.
                - Generació eòlica                17.157 MWh
                - Generació fotovoltaica     10.451 MWh
                - Generació biogàs                 7.200 Mwh
• Si comparam aquesta generació renovable futura, amb la que actualment té el parc eòlic de Milà (5.200MWh/any de mitjana històrica), multiplicam per 7 la generació actual del parc.
• Si tenim en compte el percentatge de generació renovable sobre el total del mix elèctric de Menorca actual, l'estudi estima que Milà podria suposar el 7,3% de la demanda elèctrica de l'illa (respecte a 1% actual), un cop totes les infrastructures estiguin desenvolupades.
• Si fem l'equivalència amb el nombre de llars que es podrien abastir, la generació elèctrica renovable de Milà podria cobrir les necessitats de 9.945 famílies.
• Quant a l'estalvi d'emissions d'efecte hivernacle, representaria passar de les 4.700T CO2/any actuals, a 25.344T CO2/any (tenint en compte només l'estalvi del parc eòlic i el parc fotovoltaic).

Impactes ambientals positius de l'actuació:

• El projecte suposa un avanç en matèria de transició energètica de l'illa cap a fonts de generació renovable.
• Efecte mitigador del canvi climàtic, atès que l'execució de les actuacions s'estima que pot suposar un estalvi d'emissions d'efecte hivernacle de 25.344T CO2/any.
• Reducció de l'impacte sobre poblacions d'avifauna d'especial interès de conservació, derivada de l'augment de l'altura dels molins eòlics.
• El projecte preveu la instal·lació renovable sobre sòls degradats (antic abocador de Milà I i abocador clausurat de Milà II), que no poden ser destinats a altres usos.
• Es tracta d'una iniciativa de generació renovable d'iniciativa 100% pública.
• Es preveu la integració de la generació renovable a partir de biogas, fomentant l'economia circular, i integrant el potencial de generació d'energia a partir dels residus.

El director corporatiu d’INGECID i professor de la Universitat de Cantabria, Rubén Diego Carrera, ha explicat que el seu objectiu és dotar al Consorci d’informació de qualitat, que li permeti disposar d’un suport d’ajuda en la presa de decisió estratègica, en referència al potencial desenvolupament del projecte de millora i ampliació de l’actual parc eòlic des Milà. En aquest sentit, s’han presentat 12 escenaris alternatius.

Temps estimat d’execució

S’estima que l’execució del conjunt del projecte estigui completat en un període de 4 anys. No obstant, s’ha de considerar que les actuacions previstes no constitueixen un projecte únic, sinó al contrari: es preveuen integrades per projectes parcials, que es complementen i que tenen viabilitat de manera separada.

L’execució del projecte es preveu en tres frases. La primera, seria l'obtenció de les autoritzacions administratives, que inclou la redacció dels projectes executius, les avaluacions d'impacte ambiental i estudis de repercussió sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 i les tramitacions davant el Govern de les Illes Balears. La segona fase, és la licitació de les obres, que haurà de comportar també la definició del model d'explotació. Finalment, la darrera fase, seria l'execució material dels projectes.Vídeo presentació futur Pla d’ampliació de la planta de Milà
Pla d’ampliació de la planta de Milà – 1
Pla d’ampliació de la planta de Milà - 2