Seguiment d'aus marines a la RB

Aus marines

Publiquem les últimes dades del Programa de Seguiment d'aus marines a la Reserva de Biosfera de Menorca

Durant l'any 2017 es va dur a terme el seguiment de la gavina corsa, el cagaire i la baldritja grossa, mentre que els seguiments de l’any 2018 s’estan realitzant aquests mesos

7/09/2018

A la Reserva de Biosfera de Menorca existeix una important diversitat d'aus marines. Es denominen així aquelles espècies d'aus que realitzen la major part de les seves activitats diàries en contacte amb el medi marí, tant la seva alimentació, com ara la seva reproducció.

En total s'han citat prop de 30 espècies d'aus marines diferents, algunes de les quals únicament es poden observar durant els passos migratoris, en què passen per l’illa durant la seva migració. Unes altres, en canvi, s'observen durant l'hivern. Aquestes acostumen a ser procedents del nord d’Europa i acudeixen a l’illa a la recerca d'un clima temperat per passar-hi aquest període. Un tercer grup d'espècies vénen a l’illa durant la primavera i l’estiu, cercant un ambient adequat per reproduir-se, una de les etapes més importants en l'ecologia de les espècies. Finalment, hi ha un quart grup d'espècies que es troben a l’illa durant tot l'any, són les denominades espècies sedentàries.
Dins del Programa de Seguiment de la Biodiversitat que es duu a terme a Menorca, es realitza un seguiment de quatre d'aquestes espècies d'aus marines: la gavina camagroga (Larus michahelis), la gavina corsa (Larus audouinii), el cagaire (Phalacrocorax aristotelis) i la baldritja grossa (Calonectris diomedea). Així com el seguiment de la gavina camagroga es realitza cada cinc anys, el de les altres espècies és anual, ja que es tracta d'espècies amenaçades i amb un estat de conservació delicat.

L'objectiu d'aquests seguiments és disposar de dades sobre l'evolució de les seves poblacions i de les amenaces que les afecten, permetent-nos actuar ràpidament en cas que sigui necessari. A més, al ser bones espècies indicadores (ens donen informació sobre l'estat del medi marí), ens permeten detectar potencials problemes i disposar d’informació que resulta essencial per a la gestió d'un territori insular com és la Reserva de Biosfera de Menorca.
Durant l'any 2017 es va dur a terme el seguiment de la gavina corsa, el cagaire i la baldritja grossa, mentre que els seguiments de l’any 2018 s’estan realitzant aquests mesos.

Gavina corsa. El seguiment s'ha dut a terme amb personal propi. Es tracta d'una espècie que ve a l’illa únicament per reproduir-se, abandonant-la posteriorment per dirigir-se als seus territoris d'hivernada situats al sud del Sàhara. És una espècie endèmica del Mediterrani, amb estatus d'amenaçada i a l’illa posseeix tres colònies de cria situades en illots i àrees costaneres. Els resultats de l'any 2017 mostren una població reproductora formada per 207 parelles, que en conjunt han tingut una productivitat de 0,72 polls/parella. La població sembla trobar-se estabilitzada en els últims anys. Ara bé,al tractar-se d'una espècie amenaçada i sensible vers molèsties als seus llocs de cria és important estar alerta.

Cagaire. El seguiment s'ha dut a terme amb personal propi. És una espècie d'au amenaçada, que a Espanya cria majoritàriament a les Illes Balears, trobant-ne sols unes poques parelles al litoral espanyol mediterrani. És una espècie sedentària en què, si bé un percentatge dels joves es desplacen al litoral català després d'abandonar el niu, la gran majoria d'adults romanen tot l'any a l’illa. L'últim cens complet de tota l'illa es va realitzar l'any 2009, mostrant una població d’entre 220-240 parelles reproductores. En anys posteriors, únicament s'han dut a terme censos parcials. Durant l'any 2017 es va censar una població assentada a l’Illa de l'Aire, determinant-se que estava formada per unes 20 parelles. Els resultats disponibles semblen indicar que la població insular no ha variat substancialment en els darrers30 anys.

Baldritja grossa. El seguiment ha estat executat mitjançant una contractació a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). Es tracta d'una espècie amenaçada que acudeix a l’illa per reproduir-se. La resta de l'any porta una vida marina a l'Atlàntic. Menorca posseeix les majors colònies de cria del Mediterrani occidental, estimades entre 2.000-6.000 parelles reproductores. Donada la impossibilitat de censar anualment tota la població reproductora, es duu a terme el cens d'una colònia situada a l’Illa de l'Aire, constituïda per unes 60 parelles. Les dades obtingudes mostren que la població es troba en bon estat de conservació, amb elevades taxes d'ocupació de nius, d'èxit d'eclosió, d'èxit reproductor i de supervivència adulta.

Per disposar de més informació es pot accedir als informes de cadascun dels anys, disponibles des del 2015 (www.menorcabiosfera.com). Els informes complets dels seguiments realitzats l'any 2017 s'adjunten també en aquest article.

Informe Tècnic gaviota de Audouin

Informe Tècnic cormorán moñudo

Informe Tècnic Baldriga a l’illa de l’Aire