Seguiment d'invertebrats a la RB de Menorca

Biodiversitat

Seguiment d'invertebrats a la Reserva de Biosfera de Menorca

Publiquem les dades de l'informe de seguiment de papallones diürnes i libèl·lules a la Reserva de Biosfera de Menorca

24/07/2018

Les espècies de fauna invertebrada constitueixen la major part de la biodiversitat que existeix sobre la Terra, ja que representen al voltant de 80% de la biodiversitat total. No obstant això, solen ser un grup d'organismes als quals es presta menor atenció que a les espècies de major grandària com a aus, mamífers o flora, malgrat la seva enorme importància en el funcionament dels ecosistemes.

La composició dels diferents grups que conformen els invertebrats en la Reserva de Biosfera de Menorca, tals com a insectes, mol·luscs, cucs o aranyes, és encara desconeguda. Per això, incrementar els esforços per determinar que espècies es poden trobar a Menorca està sent una prioritat dins de les actuacions que es duen a terme des del Departament de Medi ambient i Reserva de Biosfera. 

A més, alguns grups d'invertebrats, tals com les papallones diürnes o les libèl·lules, són idonis per servir com a indicadors naturals que ens permeten avaluar el grau de pertorbacions i transformacions que ocorren en un ecosistema. Gràcies al seguiment d'aquestes espècies podem determinar, de forma objectiva i clara, la salut i qualitat dels sistemes naturals. Constitueixen, per tant, espècies aliades per indicar-nos que està passant al nostre territori.

El Programa de Seguiment de la Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de Menorca incorpora entre les seves actuacions el seguiment anual de dos grups d'invertebrats, les papallones diürnes i les libèl·lules. Mentre que el programa de seguiment de papallones diürnes ja porta desenvolupant-se des de l'any 2001, el seguiment de libèl·lules es va iniciar l'any 2015.

Papallones diürnes. Aquest programa de seguiment es duu a terme en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca i amb el Parc Natural de l'Albufera d’Es Grau. Durant l'any 2017 s'han controlat vuit estacions de seguiment en les quals s'han comptabilitzat un total de 13.319 papallones de 22 espècies diferents. Les dades obtingudes durant aquests anys semblen indicar una tendència negativa generalitzada de l'abundància d'exemplars, descens que afecta a la majoria d'espècies i en la major part d'ambients, sobretot en prats i en zones obertes.

Libèl·lules. Aquest programa de seguiment es duu a terme en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca en sis estacions de seguiment. Durant l'any 2017 s'han comptabilitzat un total de 3.533 exemplars de 17 espècies diferents. Els resultats globals mostren que durant els tres anys de seguiment no s'ha observat un canvi important de la fauna de libèl·lules, encara que la riquesa específica de les espècies en cada estació ha variat molt entre anys, sobretot en les estacions que controlen estanys temporals.

Per disposar de major informació es pot accedir als informes de cadascun dels anys, disponibles des de l'any 2015 (www.menorcabiosfera.org). Els informes complets dels seguiments duts a terme l'any 2017 s'adjunten també en aquest article.


Informe Seguiment de Papallones diürnes

Informe Seguiment de Libèl·lules