Reglament del Medi Nocturn a Menorca

Projectes

Reglament de Protecció del Medi Nocturn a Menorca

3/06/2018

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les característiques de les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior i interior amb afectació a l’exterior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir i a la seva eficiència energètica, d’acord amb la Llei 3/2005 de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. Per evitar contradiccions amb altres normatives que afecten a les instal·lacions de l’enllumenat exterior, tots els paràmetres valors i taules del present document tenen en compte el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Es tracta d’establir les condicions que han de complir les instal·lacions de l’enllumenat artificial, situades a l’illa de Menorca, així com les mesures correctores a aplicar a les instal·lacions existents inadequades, amb la finalitat de millorar la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la brillantor lluminosa nocturna, sense perjudici de la seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat als vianants, vehicles i propietats.

La tecnologia que utilitzen els focus principals emissors de llum artificial que provoquen contaminació lumínica regulats per aquest Decret presenten una evolució tecnològica molt ràpida, pel que és necessari establir mecanismes que permetin d’una forma àgil i senzilla actualitzar aquesta normativa a les MTD (Millors tècniques disponibles) de cada moment d’aquestes tecnologies.

Aquest reglament té per finalitat regular la implantació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el màxim possible la foscor natural del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre la salut de les persones, l’ entorn domèstic, els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència, l’estalvi d’energia i de recursos naturals, sense afectar a la seguretat de les persones.

L’Illa de Menorca és Reserva de la Biosfera i està immersa en el projecte Menorca Starlight, per certificar la qualitat del seu cel nocturn pel desenvolupament d’activitats astroturístiques, formant part del llistat mundial de Destins Turístics Starlight certificats per la fundació Starlight (IAC, UNESCO; OMET, UAI).

Per això, precisa la màxima protecció mediambiental durant el dia i la nit, i és necessari visibilitzar i preservar la qualitat del cel nocturn com a patrimoni natural, cultural i científic, propiciant la seva utilització com a recurs econòmic.

El present Decret és d’aplicació a les instal·lacions d’enllumenat exterior i interior amb afectació a l’exterior, tant si són noves, com a les modificacions i ampliacions de les instal·lacions existents, de titularitat pública i privada a l’illa de Menorca, pel que fa la contaminació lumínica que poden produir.

Els terminis màxims en que sigui obligada la reforma de les instal·lacions existents serà el que s’estableixi en altres articles d’aquest mateix reglament o en les seves disposicions transitòries.

El termini per fer al·legacions ha estat de l'11 de maig a 11 de juny de 2018.

EL REGLAMENT