Per què és important la seva gestió?

La correcta gestió dels residus que es generen a Menorca és un altre dels elements clau en matèria de sosteniblitat, especialment en una illa declarada Reserva de Biosfera, i amb una gran importància del sector turístic. Tot i la marcada tendència a l’augment de la generació dels residus experimentada en les darreres dues dècades, actualment presenta una tendència a l’estancament, al voltant d’unes 50.000 tones anuals. Cal, però, continuar treballant per potenciar la minimització i el reciclatge, per tal de fomentar un model basat en l’economia circular.

 
Pla director de residus

Aquest pla pretén establir i ordenar aquelles infraestructures necessàries per a la gestió dels residus i poder així, arribar a adequar-se a la normativa europea i estatal (Llei 22/2011, de 28 de juliol). És un pla de legislació territorial, a llarg termini, que afectarà a diversos sectors productius que generen residus no perillosos. 
 
L'actual pla de residus de Menorca data de l'any 2006 i s'està desenvolupant en aquests moments la seva revisió. El document inicial estratègic de la revisió del pla s'ha completat al novembre de 2017, després d'una fase de planificació i d'un pla de participació. El seu principal objectiu és establir la dotació i l'ordenació de les infraestructures necessàries per poder assolir els objectius de gestió de residus per adaptar-nos als requisits de la normativa europea europea i estatal, impulsar mesures que prevegin la seva generació, i mitiguin els impactes adversos sobre la salut de les persones i del medi ambient, i la millora de l'eficiència en l'ús correcte dels recursos.

 
Gestió de residus

La gestió dels residus de Menorca es porta a terme de manera insularizada a través del Consorci de Residus i Energia de Menorca. És l'òrgan que aglutina a totes les administracions locals de l'illa, és a dir, està format pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments. És l'ens encarregat de la implementació de les mesures planificades en el pla director de residus no perillosos de l'illa, per la qual cosa, a més d'organitzar les accions encaminades a la reducció de residus ia la sensibilització de la població, també organitza la recollida de residus a nivell insular i gestiona la principal infraestructura de gestió de l'illa: l'Àrea de gestió de residus de Milà.

 
Campanya “Practica Recycling”

No hi ha esport al món que posi el teu cor més en forma que el Recycling. SEPARAR i RECICLAR té efectes demostrats sobre el futur sostenible de Menorca. Practica Recycling almenys 3 dies a la setmana i descobreix com el teu cor i la teva illa es tornen cada dia més i més verds.

Aquest és el missatge que durant els mesos de maig, juny i juliol es farà arribar a tots els municipis de l’illa a través de dos PERSONAL TRAINERS que informaran a població local i visitant de les bondats del Recycling. Els entrenadors se centraran en visitar àrees de contenidors on s'apreciïn comportaments incívics i espais de màxima afluència de gent com són els mercats. A més, i com a missatge coherent amb la Reserva de Biosfera, es desplaçaran en un mitjà de transport sostenible i saludable com és la bicicleta.

Més informació